مدیران مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

دکتر مهرداد نکوئی

متخصص رادیولوژی - مدیرعامل و مؤسس

امین صحرائی

مدیر اجرائی

محمدعلی حاصل پور

مدیر مالی

سید علی ضیائی

مدیر داخلی

هادی باغبانی

سوپروایزر

محمد مهدی فروغی

مدیر IT