مسئولین فنی مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

دکتر سید پوریا استاد‍

متخصص رادیولوژی

دکتر سمیه طالب‌نیا

متخصص رادیولوژی

دکتر نازنین ستایش‌پور

متخصص رادیولوژی